Žil na Božiu slávu a prospech cirkvi

Veľkými písmenami do histórie našej cirkvi sa zapísali mnohí a stojí za to otvárať knihu zápisov a spomienok na udalosti a listovať v životoch tých, ktorí veslovali v lodičke cirkvi. Nielen preto, že z ľudského pohľadu si zaslúžia našu úctu aj obdiv, ale aj preto, že ich život je studnicou, z ktorej môžeme čerpať vedomosti, povzbudenie aj inšpiráciu pre našu službu. Medzi nich patrí aj Ivan Štefan Šenšel. Pripomíname si 100. výročie jeho narodenia. Svetlo sveta uzrel 27. apríla 1923 ako syn Ľudovíta Štefana Šenšela a Dariny Eugénie rod. Trnovskej. Na fare v Liptovskej Porúbke rástol spolu so staršou sestrou Darinou. Po maturite na Štátnom reálnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdium prerušil v roku 1944 a nastúpil ako vojak dobrovoľník do Slovenského národného povstania. Po jeho potlačení bol odvlečený do nemeckého zajatia, z ktorého sa po útrapách vrátil a dokončil štúdium, bol promovaný za doktora vied právnych a štátnych. Avšak z kádrových dôvodov bol bez práce pol roka. Nesmeli ho nikde prijať. Nastúpil do Slovenského kameňopriemyslu v Liptovskom Mikuláši ako právnik. Odtiaľ prešiel do Tesly v Liptovskom Hrádku, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Ako dôchodca pracoval ešte ako právnik v Tesle, v Semenárskom závode v Liptovskom Hrádku, v PD v Liptovskom Ondreji, ako umelecký vedúci Stálej divadelnej ochotníckej scény v Okresnom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši.

Do manželstva vstúpil s Vierou Šlaukovou v roku 1951. Spolu prežili 62 rokov a vychovali troch synov Jána, Ivana a Pavla.

Od mladosti pôsobil v cirkvi. Najprv v cirkevnom zbore v Liptovskej Porúbke – v Doraste, v Združení evanjelickej mládeže, bol vedúci skupinky v Nedeľnej škole. V cirkevných mládežníckych organizáciách pôsobil aj počas štúdií v Bratislave. Bol tajomníkom, neskôr predsedom Kuzmányho kruhu evanjelických akademikov. Počas pôsobenia v Liptovskom Mikuláši bol členom Evanjelického nedeľného spevokolu, jeho sólistom a členom vokálneho kvarteta. Súčasne pôsobil aj v spevokole v Liptovskej Porúbke ako spevák aj dirigent. Bol členom speváckeho zboru Tatran. Patril k zakladateľom hrádockého mužského speváckeho zboru.

V cirkevnom zbore v Liptovskej Porúbke bol zvolený za zborového dozorcu. Túto funkciu zastával 45 rokov. Od roku 1987 bol členom seniorálneho presbyterstva ako seniorálny právny zástupca, v rokoch 1988-1990 bol seniorálnym dozorcom a predsedom dištriktuálneho súdu. V období 1990-1992 bol dozorcom Východného dištriktu a potom dva roky generálnym dozorcom. V rokoch 1994 – 2000 zastával opäť funkciu seniorálneho dozorcu. V rokoch 1991 – 2000 bol predsedom právneho výboru cirkvi.

Jeho láskou bola hra na organe. Roky vypomáhal v zbore ako kantor, päť rokov bol kantorom v Hybiach a vypomáhal ako organista v mnohých cirkevných zboroch.

Venoval sa aj ochotníckemu divadlu ako herec aj režisér. Založil a 39 rokov viedol divadelný súbor v Tesle v Liptovskom Hrádku. Tento súbor patril k najlepším na Slovensku. Odohral vyše 900 predstavení doma aj v zahraničí. Bol 11 rokov aj predsedom ústredného výboru Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska. Prispieval do časopisu Javisko, v ktorom bol aj členom redakčnej rady.

Po roku 1989 sa stal členom predstavenstva a neskôr členom dozornej rady Tranoscia a stálym prispievateľom Cirkevných listov aj Evanjelického posla spod Tatier. Za monografiu o živote a diele svojho otca Ľudovíta Šenšela „Pevný buď“, mu Tranoscius udelil Cenu Jura Janošku. Vydal aj svoju autobiografiu „Aj slnko, aj hrmavica“.

Za účasť v odboji mu prezident republiky udelil Československú medailu za chrabrosť a predseda SNR Rad SNP II. triedy. V roku 1999 bol vyhlásený za osobnosť Liptovského Hrádku a v roku 2000 za osobnosť Liptova.

Pán Boh ho povolal k sebe dňa 10. apríla 2014 v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, keď sa dožil 90 rokov 11 mesiacov a 14 dní.

Spomíname si na neho s veľkou vďačnosťou, nesmiernou úctou a túžbou, aby sme nasledovali jeho vieru a aj my žili na Božiu slávu a prospech cirkvi i spoločnosti.

Pri tejto vzácnej príležitosti pozýva predsedníctvo LOS na spomienku pri hrobe brata I. Šenšela vo štvrtok 27. 4. 2023, kde sa v modlitbe poďakujeme Pánu Bohu za jeho život a položíme veniec. Stretnutie účastníkov bude pri kostole v Liptovskej Porúbke o 17.00 hod.