Zborový dom Karmel v Istebnom

Pán Boh sa ku nám priznal a požehnal dielo našich rúk! V Cirkevnom zbore Istebné sa tešíme z ukončenia rekonštrukcie starej pamätnej fary, ktorá bola postavená za pôsobenia Juraja Matúšku v roku 1837. Od roku 2014 sme usilovne pracovali a dúfali, že zvládneme všetky búracie práce, nové stavebné práce a zápas mnohých pochybovaní našich cirkevníkov. 8. október 2017 sa stal významným dňom posvätenia nových zborových priestorov Karmelu. Za účasti sestry seniorky Kataríny Hudákovej, dozorcu Petra Gärtnera, farárov a faráriek z Oravy a ostatných zúčastnených sme mali slávnostné služby Božie, po ktorých bola budova posvätená. Potom sme zasadli k slávnostne prestretým stolom v zborovej miestnosti, kde sme strávili príjemný čas obeda. Veríme, že budova Karmel bude slúžiť cirkevnému zboru po každej stránke a aj ostatným, čo sa týka ubytovania.

Mgr. Alena Ďurčíková, ev. a. v. farárka

Stručná história Starej fary v Istebnom

Skromná, ale vzácna

Pôvodná fara bola postavená v roku 1837 za pôsobenia farára Juraja Matúšku. Slúžila ako príbytok pre farára a jedna izba ako kancelária až do roku 1981, kedy bola postavená za ňou nová fara počas pôsobenia farára Bedricha Ďuriša. Na budove je pamätná tabuľa Juraja Matúšku z roku 1949. Bol to básnik, národný buditeľ, nábožný pevec, brat Janka Matúšku, autora slovenskej hymny.

Drevený zrub mal šindľovú strechu a komínov nebolo. Nemala pevných základov. Bola veľmi skromná, od východnej strany vlhká a neustále ju museli reparovať kvôli zosunom pôdy.

Sto rokov túžby po oprave

V histórii zboru sa o prestavbe fary uvažovalo veľakrát, pretože nevyhovovala svojou vlhkosťou a zatuchnutosťou k slušnému a zdravému bývaniu. Bývanie na fare v tom čase bolo náročné, keďže nebol vodovod, budova bola napadnutá drevokaznou hubou a ani okolie fary nebolo upravené. Presbyterstvo cirkevného zboru niekoľkokrát rozhodlo o oprave resp. stavbe novej fary. Vážna myšlienka na úplnú rekonštrukciu bola za čias, kedy v Istebnom pôsobil farár J. M. Hroboň (1885-1914). Spočiatku, aby sa zamedzilo rozširovaniu huby, ktorá všetko drevené ničila. Ani snaha vtedajším spôsobom odstrániť hubu nebola však účinná. Otázkou opravy fary sa zapodievali konventy v rokoch 1911 – 1914 až k myšlienke stavby novej budovy na inom mieste. V roku 1915 však zbor opravil faru, omietol ju zvonka i zdnu a drevené časti, ktoré boli zlé, premurovali tehlou. Pre cirkev to bola ťažká doba, no aj napriek tomu podali v roku 1965 žiadosť o možnosť novej stavby, ale táto bola zamietnutá. Preto sa iba reparovali tie časti, ktoré boli najhoršie.

1968 – vodovod, provizórna kúpeľňa- vaňa a bojler za závesom v chodbe, oprava zničenej verandy pred farou.

1969 – vonkajšia maľovka fary, nátery okien a dverí, úprava drevenej dlážky v kuchyni.

1970 – začiatok opravy zrúteného oporného múru pod farou

1972 – dokončenie oporného múru a oplotenie, zafugovanie, zavedenie nočného prúdu a osadenie akumulačných kachieľ.

1973 – plánovanie stavby novej fary, a pritom oprava kuchyne na starej fare, výmena drevenej dlážky napadnutej hubou a jej zabetónovanie.

1979 – príprava na stavbu novej fary. Cirkev dostala potvrdenie, že fara zdravotne nevyhovuje na bývanie. Všetky potrebné inštitúcie dali súhlas k stavbe.

1980 – povolenie stavby od ONV Dolný Kubín za podmienky, že nebudú žiadať finančnú pomoc.

1989 – veľká snaha zváľať starú faru napriek tomu, že bola uznaná za kultúrnu pamiatku.

Potom už len drobné opravy, aby mohla slúžiť ako zborový dom. Odvtedy sa v Starej fare konali rôzne stretnutia na úrovni cirkevného zboru ako výučba konfirmandov, nácviky zborového spevokolu, zasadnutia presbyterov, detská besiedka, klub Mravček či iné.

Nová doba a nové túžby

V nedávnej dobe prebehli mnohé diskusie na zborových presbyterstvách a konventoch, kde bolo stále úsilie viacerých cirkevníkov Starú faru zrútiť, ale na jar v roku 2012 sa podarilo presadiť a odsúhlasiť myšlienku rekonštrukcie Starej fary na Zborový dom. V nasledujúcom roku sme vybrali projekt Ing. Arch. Miroslava Hazuchu. Na jar 2014 sme začali celkovú rekonštrukciu budovy. Cirkevníci ECAV z Istebného ju postupne rozoberali. Nakoľko viac ako 70 % drevených stavebných prvkov bolo napadnutých drevokaznou hubou a časť budovy bola murovaná tehlou, celá budova je postavená z nového dreva. Po zhotovení pevných železobetónových základov a platne sa začala realizovať stavba zrubu podľa vzoru oravských dreveníc, ktorú vykonala firma Zrubteam Vladimíra Mäsiara zo Žaškova, ako aj pokrytie strechy a osadenie strešných okien. Murárske práce v prízemí vykonali ochotní cirkevníci. V roku 2016 sme vybrali firmu Petra Macka zo Žaškova, ktorá upravila interiér sadrokartónom. Vodárenské a kúrenárske práce mala na starosti firma Ekoboss z Dolného Kubína. Stavebný dozor vykonával Ing. Štefan Antal z Dolného Kubína. Vnútorné vybavenie izieb zabezpečila firma z Poľska. Skutočné náklady na rekonštrukciu dosiahli 202 000 € aj vďaka nesmiernej obetavosti viacerých cirkevníkov, ktorí tu odpracovali veľký počet hodín a finančne podporili Cirkevný zbor alebo poskytli pôžičku.

„ Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno. Rozprávajte o Jeho divných skutkoch!“ Žalm 105,1-2

Mgr. Alena Ďurčíková, ev. a. v. farárka