Výsledky volieb seniora LOS ECAV

Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“ Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 3. júla 2018 a konštatovala, že volebné konventy sa konali vo všetkých cirkevných zboroch seniorátu v stanovených termínoch. Na volebných konventoch sa zúčastnilo 1 919 konventuálov. Brat Mgr. Stanislav Grega získal 1 813 hlasov, čo je 94,48 %.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Cirkevného zákona č. 11/94 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Mgr. Stanislavovi Gregovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

S pozdravom a želaním, aby Vás Pán Ježiš Kristus požehnával

Mgr. Katarína Hudáková, ev. a. v. farárka – seniorka

Ing. Peter Gärtner, seniorálny dozorca