Výberové konanie na pozíciu riaditeľa evanjelickej materskej školy

Ev. materská škola

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovenskuv zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky:

EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY, KOMENSKÉHO 3938, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Predpoklady výkonu práce:

 • Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods. 1 vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách bez  právnej subjektivitou
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Usporiadaný rodinný život
 • Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • Vítaná znalosť cudzieho jazyka
 • Znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

Požadované podklady :

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • doklady o vzdelaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy – potvrdenie ( podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov)
 • stanovisko domáceho zborového farára
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 19.1. 2018 do 12.00 hodiny (rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie pečiatky na poštovej obálke) v obálke s označením „Výberové konanie EMŠ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ “ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku, 032 04 Liptovský Ondrej 77.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.