Výsledok voľby seniorálneho dozorcu

Milí bratia, milé sestry!

Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“

Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhlasuje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch v cirkevných zboroch.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 10. júna 2021 a skonštatovala, že na volebných konventoch sa zúčastnilo 1 234 konventuálov. Brat Ing. Peter Gärtner získal 1 200 hlasov.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného dištriktu podľa § 35 ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Cirkevného zákona č. 11/94 v platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Ing. Petrovi Gärtnerovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

S pozdravom a želaním, aby Vás Pán Ježiš Kristus požehnával

Mgr. Stanislav Grega, senior LOS ECAV
Rajmund Bradík, zástupca dozorcu LOS ECAV