Voľba seniora – kandidačná porada

Dňa 29. januára 2023 o 17.00 hod. sa v kostole v Liptovskom Mikuláši-Vrbici uskutoční kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov LOS. Uskutoční sa tak na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva č. 2/2023: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV na Slovensku vypisuje voľbu seniora LOS a určuje termín kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných zborov LOS na 29. januára 2023 o 17.00 hod. v kostole v Liptovskom Mikuláši -Vrbici. Voľbu seniora LOS stanovuje na nedele 19. a 26. februára 2023.“

Cirkevný zbor v zmysle § 30 ods. 2 a 3 cirkevného zákona č. 11/94 zastupujú predsedníctva cirkevných zborov. Neprítomného zborového farára môže zastúpiť ďalší farár zboru, zborový kaplán alebo zborový diakon. Neprítomného zborového dozorcu môže zastúpiť jeho zástupca alebo zborový kurátor. V administrovanom zbore má administrátor hlas len vtedy, ak nemá hlas za iný zbor. Administrovaný zbor, ktorý preto nemôže byť zastúpený farárom ani jeho zástupcom, zastupuje zborový dozorca a jeho zástupca. Jedného z nich môže zastúpiť zborový kurátor. Zbor má dva hlasy.

K návrhu na funkciu kandidáta treba predložiť čestné prehlásenie navrhovaného, že s kandidovaním súhlasí a v prípade zvolenia funkciu príjme.