Voľba dozorcu LOS

V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom jej zasadnutia bol výber kandidátov na funkciu dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu. Kandidačná porada na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva LOS ECAV kandidovala do funkcie dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärtnera.

Seniorálne presbyterstvo prijalo uznesenie č. 3/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS vypisuje voľbu seniorálneho dozorcu LOS. Stanovuje termín volebných konventov na nedele 23. mája 2021 a 30. mája 2021.“

Ing. Peter Gärtner, kandidát na dozorcu LOS ECAV

Peter Gärtner sa narodil v evanjelickej rodine dňa 9. júla 1976 v Kežmarku. Krstený bol v tom istom roku v rodnom cirkevnom zbore Spišská Belá a konfirmovaný v roku 1989 v Kežmarku. V súčasnosti býva v Liptovskom Mikuláši – Ploštíne, ktorý je ako mestská časť filiálkou cirkevného zboru Liptovský Mikuláš. Od roku 1999 je ženatý s Andreou, rod. Džubákovou, s ktorou má dve deti, 20-ročnú Danielu a 17-ročného Adama.

Po ukončení základného vzdelania maturoval v roku 1994 na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.V roku 1999 získal na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach titul Ing.

Profesionálnu dráhu začal v roku 1999 na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Liptovskom Mikuláši najskôr ako správca zborového majetku a neskôr ako riaditeľ farského úradu a koordinátor zborovej diakonie. Od začiatku roka 2011 pôsobil v evanjelickom vydavateľstve Tranoscius, a. s. v Liptovskom Mikuláši ako ekonomicko-obchodný manažér. V období rokov 2016-2020 pracoval na niekoľkých ďalších obchodných pozíciách a od mája 2020 sa do Tranoscia vrátil na pozíciu riaditeľa tejto akciovej spoločnosti.

Peter Gärtner sa v ECAV na Slovensku angažoval najskôr ako vedúci mládeže v cirkevnom zbore Spišská Belá a ako vedúci spojených spevokolov mládeží z Kežmarku, Slovenskej Vsi a Spišskej Belej. Neskôr ako seniorálny presbyter LOS ECAV, člen hospodárskeho a vnútromisijného výboru LOS ECAV, člen generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. V súčasnosti mu uplynulo prvé volebné obdobie na pozícii dozorcu LOS ECAV na Slovensku a je stále aktívnym členom generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Bol priamo zainteresovaný pri vzniku Fondu vzájomnej pomoci pri LOS a pri zriadení seniorátnej Evanjelickej materskej školy Magdalénka v Liptovskom Mikuláši.

Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a priateľom, domu a záhrade, histórii a športu. Je predsedom TJ v Ploštíne.

S riadením a organizáciou prác má skúsenosti aj ako zamestnanec a aj ako nadriadený. Má viac ako 20-ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách a s prácou s ľuďmi v rôznych oblastiach. Pri organizácii prác preferuje zodpovednosť, systematickosť pri plánovaní a plnení úloh. Dôraz sa snaží klásť na dôslednosť a kolegiálnosť.

Dúfa, že jeho osobnostné predpoklady by mohli byť aj naďalej zárukou, že ako dozorca LOS ECAV bude pre našu cirkev prínosom. V senioráte by sa chcel prioritne zamerať na vybudovanie diakonického zariadenia a do aktívnej práce by chcel zainteresovať viac mladých ľudí a tiež ľudí, ktorí si svoju cestu do kresťanského spoločenstva ešte len hľadajú.

Je vďačný za naše spoločenstvo v senioráte. Za to, že si spoločne uvedomujeme dôležitosť vzájomnej spolupatričnosti, úcty jeden voči druhému, a že naše vzťahy sú naplnené dôverou medzi nami.