Tri ľupčianske jubileá

V tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie sme v našom Cirkevnom zbore 10. septembra tohto roku slávili zlatú konfirmáciu. Pripomenutie si potvrdenia Krstnej zmluvy a prvého pristúpenia k velebnej sviatosti svätej Večere Pánovej spred 50 rokov. Tejto milej slávnosti sa zúčastnilo 42 jubilujúcich konfirmandov z Partizánskej Ľupče a okolitých obcí patriacich do ľupčianského cirkevného zboru. Po slávnostných Službách Božích v miestnom evanjelickom chráme Božom sa jubilujúci konfirmandi stretli na slávnostnom obede v kultúrnom dome kde si v príjemnej a priateľskej atmosfére zaspomínali na svoje mladé časy a všetko čo spolu prežili počas výučby spolu s vtedajším zborovým bratom farárom Mgr. Jánom Zemiarom.

130. výročie chrámu a 80. výročie Lutherových zvonov

Druhá významná udalosť sa v cirkevnom zbore konala 1. októbra tohto roku, kedy sme si pripomenuli 130. výročie postavenia a posvätenia matkocirkevného chrámu Božieho v Partizánskej Ľupči a 80. výročie odliatia a posvätenia Lutherových zvonov nášho evanjelického kostola. Pri tejto vzácnej udalosti do našej obce zavítal dôstojný brat biskup Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo spolu so svojou manželkou. Dôstojný brat biskup nám poslúžil slávnostnou kázňou Slova Božieho a prisluhovaním svätej Večere Pánovej spolu s miestnym zborovým bratom farárom. Slávnostné Služby Božie boli obohatené vystúpením zborovej hudobnej skupiny Hosana. FOTO: Lupca (3).jpg, Lupca (4).jpg

Treťou vzácnou slávnosťou ľupčianskeho cirkevného zboru bolo 25. výročie postavenia a posvätenia dcérocirkevného chrámu Božieho v Dúbrave, ktorá od nepamäti tvorí súčasť cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči. Slávnostné Služby Božie sa konali 8. októbra tohto roku za účasti dôstojného brata biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý k nám zavítal aj so svojou rodinkou. V rámci slávnostných Služieb Božích sme spoločne ďakovali Pánu Bohu za požehnanie prác pri rekonštrukcii dúbravského kostola, v ktorom boli vymenené všetky okná a dvere. V nových oknách boli osadené farebné vitráže (symbol kríža a Lutherovej ruže), a celý kostol bol z vonku i z vnútra nanovo vymaľovaný. Veľká vďaka patrí všetkým ochotným a obetavým veriacim, ktorí pomohli a priložili ruku k dielu.

Aj týmito tromi významnými udalosťami nášho Cirkevného zboru sme si pripomenuli trvalé posolstvo 500. výročia reformácie, ktorá aj tu na Liptove – medzi nami našla svoje nenahraditeľné miesto a už stáročia prináša požehnanie pre celú našu spoločnosť.

Mgr. Ján Molčan, zborový farár