Zbierka pre Ilok

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich možností do zbierky zapojili. Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v najvýchodnejšom cípe Chorvátska. Cirkevný zbor má 850 členov. Od r. 1999 pôsobia v ňom manželia Dušan a Božena Sajákovci. Bohoslužobným […]

Požiar kostola v Hybiach - zbierka

Požiar kostola v Hybiach – zbierka

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Okrem tohto spôsobu podpory cirkevného zboru Hybe dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV schválilo dištriktuálnu oferu na obnovu požiarom zničeného chrámu. Dištriktuálna ofera sa uskutoční na hlavných službách Božích v 4. nedeľu po Zjavení dňa 29. januára 2017. Dištriktuálnu oferu je možné zasielať na účet BÚ VD: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, VS: 1701, správa pre […]