Výsledok voľby seniorálneho dozorcu

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“ Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhlasuje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch […]

Voľba dozorcu LOS

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom jej zasadnutia bol výber kandidátov na funkciu dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu. Kandidačná porada na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva LOS ECAV kandidovala do funkcie dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärtnera. Seniorálne presbyterstvo prijalo uznesenie č. 3/2021: […]

Výsledky volieb seniora LOS ECAV

Zverejnený Publikované v: Život LOS

Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“ Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega. Sčítacia komisia spočítala hlasy 3. júla […]