Stôl pre 7 miliárd

Liptovský Mikuláš 14. februára 2016 – Uprostred križovatky ciest stojí kostolík vo Vrbici, ktorý privítal účastníkov kňazskej Večere Pánovej v 1. pôstnu nedeľu. Farárske rodiny spolu s rodinnými príslušníkmi i pár členmi mikulášskeho cirkevného zboru spoločne pristúpili k stolu Pánovmu.

Domáci farár Marián Bochnička oslovil spoločenstvo slovami z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás…“ Privítal všetkých pri tom veľkom stole Pánovom, ktorý je pripravený pre 7 miliárd. Každý je pozvaný. Ak niekto odchádza od toho stola, nevyhadzuje ho Ježiš, ale sám sa od neho odlučuje. Čím sme, že môžeme prísť k Jeho stolu? Kvôli nám láme svoje telo a leje svoju krv. A my zatiaľ odmietame k Nemu prísť, sme prekážkou jednoty, hriešnici plní mnohého hriechu. Ostáva nám jediné, prosiť: Odpusť nám, Priateľ Ježiš.

Večeru Pánovu prislúžil spolu so sestrou farárkou Lýdiou Kordošovou. Kňazská Večera Pánova býva v našom senioráte pravidelne vždy v 1. pôstnu a adventnú nedeľu. Tešíme sa z milého spoločenstva pri samotnej Večeri i potom pri občerstvení – aj z množstva detí farárskych rodín, ktoré v senioráte máme.

-pt-

Fotogaléria