Sláva šľachetným VI

Šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!

„Učiteľ má horieť svetlom vlastným, čistým, ligotavým, nezakaleným, má byť vzorom  tých cností, ktorými vyučuje a ku nímž vedie.“

Makovický, J. D. (Priateľ školy a literatúry, 1861).

Do loga nášho podujatia,  podobne ako do názvu kolektívnej monografie  ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia.

V svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.

S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho.

Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten naopak nadobudla stranícka príslušnosť.

Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie , je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte, ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod. 

Organizátori:

  • Spolok Martina Rázusa
  • Historický ústav SAV

Motto podujatia:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní,
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Karol Kuzmány: Sláva šľachetným

Prihláška

Program produjatia Sláva šľachetným VI
Dobrý učiteľ je okno do sveta a života


Štvrtok 17.9.2020  

Interaktívne vzdelávacie stretnutie s históriou

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš
Peter Macho
Milan Rastislav Štefánik ako symbol


Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
Daniela Fiačanová
Zaujímavé mikulášske ženy


Gymnázium Liptovský Hrádok
Daniela Kodajová
Živena, spolok slovenských žien


Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Rastislav Molda
Od umelca k učiteľovi. Peter Michal Bohúň za katedrou i maliarskym stojanom


Gymnázium Svätého Andreja Ružomberok
Ján Golian
Učiteľ za katedrou a za kuchynským stolom. Samuel Jurkovič ako učiteľ a otec rodiny.


Piatok 18.9.2020 

Slávnostný koncert

17.00 Evanjelický kostol Liptovský Mikuláš

Spevom budiť lásku k vlasti
Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, dirigent Štefan Sedlický
Vstupné dobrovoľné


Nedeľa 20.9.2020

Spomienkové Služby Božie

9.30 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš

Slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko


Vedecká konferencia

Piatok 18.9.2020

10.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

I. BLOK:

Mgr. Viera Kunová
(historička-kurátorka, Liptovské múzeum, Ružomberok)

Učitelia liptovskosielnickej ev. a. v. školy od Tolerančného patentu do roku 1918


Mgr. Ján Golian, PhD.
(odborný asistent, Katolícka univerzita Ružomberok)

Samuel Jurkovič.
Učiteľ za katedrou a kuchynským stolom


Ing. Jaroslav Chorvát
(amatérsky historik, publicista)

Juraj Chorvát – kantor, národovec, hudobný skladateľ


PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
(historik, riaditeľ, Historický ústav SAV)

Dva piliere evanjelickej Brezovej – Ján Lichner (zakladateľ prvej slovenskej meštianky) a Štefan Ciran (pán učiteľ, aj keď neučil)


Mgr. Matej Hanula, PhD.
(vedecký pracovník Historický ústav SAV)

V službách štátu, vzdelávania a strany.
Karol Treský, František Vřeský a Pavol Teplanský: tri odlišné príklady spolupráce učiteľov s agrárnou stranou v medzivojnovom období


Mgr. Karol Hollý, PhD.
(vedecký pracovník Historický ústav SAV)

Učitelia a politické zmeny v rokoch 1918/1919 – 1938/1939. Prípad gymnázia v Banskej Štiavnici


Mgr. Peter Macho, PhD.
(vedecký pracovník Historický ústav SAV)

Štátne perpetuum mobile slovenského vzdelávania a školstva – Ferdinand Písecký a učiteľský ústav v Modre


Sobota 19.9.2020

9.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Mgr. Rastislav Molda, PhD.
(Liptovské múzeum Ružomberok, externý prednášateľ na Katolíckej univerzite)

Od umelca k učiteľovi. Pedagogické pôsobenie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši


Mgr. Zdenko Duriška
(Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice Martin)

Ján Drahotín Makovický – slovenský evanjelický učiteľ v polovici 19. storočia


Daniela Fiačanová
(regionálna historička, cirkevná archivárka, podpredsedníčka Spolku Martina Rázusa)

Učiteľská rodina Ruppeldtovcov


PaedDr. Stanislav Žiška
(Gymnázium Liptovský Hrádok, stredoškolský učiteľ, regionálny historik a publicista)

„Zahradník ľudských duší“
– pedagogické pôsobenia Ľudovíta Orphanidesa


Mgr. Rastislav Stanček, PhD.
(historik, ev. farár v CZ ECAV Dolný Kubín)

Vznik Spoločnosti vychovávateľskej bratstva evanjelického učiteľského na Orave


Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
(Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave)

Bratislavský učiteľ Eduard Krajňák v národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia


PhDr. Anna Bocková, PhD.
(Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave)

Pavel Gallo a rozvoj slovenského školstva v medzivojnovom období


PhDr. Daniela Kodajová, PhD.
(vedecká pracovníčka, Historický ústav SAV)

Učiteľky – prvé akademické povolanie žien