Seniorálny konvent v Liptovskom Mikuláši

Vo štvrtú pôstnu nedeľu, dňa 27. marca 2022, sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Prítomných bolo 113 delegátov.

Zvesťou slova Božieho poslúžil br. senior Mgr. Stanislav Grega, ktorý na základe biblických veršov Sk 2,42-47 poukázal na to, že veriaci človek, cirkevný zbor i seniorát má mať vzťah k Písmu, vzťah jeden k druhému, vzťah k Bohu i vzťah ku svetu.

Cez správu seniora, cez správy jednotlivých výborov (vnútromisijný, školský, mediálny, hospodársky), cez správy Materskej školy Magdalénka, Združenia evanjelických duchovných LOS, Fondu vzájomnej pomoci a cez správu Misijného centra Martina Luthera sa prítomní delegáti vrátili späť k uplynulému r. 2021 a zhodnotili duchovný i hospodársky život v senioráte.

Prebehli voľby seniorálneho presbytera z radu ordinovaných, dvoch členov Správnej rady Fondu vzájomnej pomoci a troch školských dekanov.

S nádejou, že Pán Boh nás bude požehnávať a zachovávať aj v ďalších rokoch, bol prijatý návrh rozpočtu na r. 2022, návrh seniorálneho príspevku na r. 2023 a návrh príspevku do Fondu vzájomnej pomoci na r. 2023.

Vyprosujeme od Pána Boha, aby sa priznal k nášmu seniorátu i k cirkevným zborov v ňom.

Zuzana Brdiarová, konseniorka LOS