Seniorálny konvent LOS 2024

Liptovská Kokava v tomto roku, 6. apríla 2024, hostila seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Začal slávnostnými službami Božími v miestnom evanjelickom chráme. Liturgiou poslúžili domáci brat farár Michal Tekely a sestra konseniorka LOS Katarína Hudáková. Slovom Božím a jeho výkladom sa prihovoril brat farár Vladimír Pavlík. Položil aktuálnu otázku založenú na slovách apoštola Pavla: „Čo chceš, Pane, aby som činil?“ Služby Božie obohatil dvomi piesňami aj spevácky zbor farárov a farárok LOS pod vedením brata farára Jozefa Havrilu mladšieho.

Spevokol duchovných LOS pod vedení brata farára Jozefa Havrilu z Liptovského Mikuláša

Vlastné rokovanie konventu sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome a zúčastnilo sa ho 119 delegátov z 29 cirkevných zborov LOS. Správa sestry konseniorky Kataríny Hudákovej sa niesla v duchu biblických slov zo Skutkov apoštolských: „Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Mužovia, bratia, čo máme robiť?“ a z 1. listu do Korintu: „Všetko nech sa deje medzi vami v láske!“ Poukázala v nej, že viera mnohých chladne a spovrchnieva. Ľahko sa vzdávame svojich členov. Čoraz častejšie sa zvyšuje vek pokrstených a k Večeri Pánovej prichádza málo komunikantov. Je potrebné zintenzívniť pastorálnu činnosť a ísť aj za stratenými. S láskou prinášať evanjelium do všetkých domácností, ktoré nám boli zverené. Poďakovala aj všetkým tým, ktorí pomáhajú v cirkevnej práci na rôznych úrovniach. Po správe konseniorky nasledovali ďalšie správy z jednotlivých výborov a schválenie rozpočtu na rok 2024. Liptovsko–oravský seniorát v tomto roku čaká aj na zrealizovanie veľkého projektu, ktorým je prestavba misijného centra Martina Luthera. V jeho priestoroch momentálne sídli materská škôlka Magdalénka. Po prestavbe sa zvýši jej kapacita a budova dostane nový tvar a zvýši sa o jedno poschodie. Sestra konseniorka vyzvala aj na podporu tohto projektu zo strany cirkevných zborov LOS. Počas konventu prebehli voľby do 17 funkcií na rôznych úrovniach seniorátu a zástupcov na dištriktuálny konvent. Na záver rokovania sa prihovoril hosť – brat biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, ktorý všetkým konventuálom udelil požehnanie do ďalšej práce na Vinici Pánovej.

Miloslav Gdovin