Seniorálny konvent – Istebné

Tohtoročný seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu v sobotu 25. marca 2023 po troch pandemických rokoch opäť zavítal na Oravu a po dvadsiatich rokoch do Istebného. Začal sa sa službami Božími v historickom drevenom artikulárnom kostole. Liturgovali duchovní, ktorí len nedávno rozšírili rady liptovsko-oravského bratstva: zborová farárka v Leštinách Marta Chlpíková, námestná farárka v Párnici Viera Šimová Šoltés a zborový farár v Liptovskej Kokave Michal Tekely. Kázňou slova Božieho poslúžila konseniorka a zastupujúca seniorka Katarína Hudáková. Chrámové zhromaždenie pozdravil aj biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.

Samotné rokovanie konventu sa konalo v kultúrnom dome. Viedol ho seniorálny dozorca Peter Gärtner a konseniorka za Liptov Katarína Hudáková. Sestra konseniorka prečítala Správu o živote Liptovsko-oravského seniorátu. Tlmočila v nej predovšetkým radosť väčšiny kňazov seniorátu z toho, že sa skončila pandémia. Neľahké pandemické obdobie však zanechalo výrazné stopy na fungovaní cirkevných zborov. Dôležitou súčasťou práce preto musí byť oslovovanie nových členov cirkvi a tých, ktorí sú na okraji.

Predložené boli správy za jednotlivé výbory seniorátu. V rámci volieb zvolení členovia dištriktuálneho súdu. Bol taktiež novelizovaný štatút seniorátu, v ktorom sa upravilo, akým spôsobom má byť spomedzi konseniorov vyberaný zastupujúci senior. Upravili sa tiež limity pre rozhodovanie o nerozpočtovaných výdavkoch pre seniorálne predsedníctvo a presbyterstvo. Na záver konventuálov ešte raz pozdravil brat biskup Peter Mihoč.