Seniorálny konvent 2023

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 v Istebnom so začiatkom o 8.30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Istebnom.

Príspevok na občerstvenie na seniorálny konvent vo výške 10,- Eur  posielajte za svojich delegátov na účet LOS (SK89 0200 0000 0029 6741 2354). Do poznámky napíšte: názov cirkevného zboru a do zátvorky počet delegátov – vzor: Kraľovany (4). Pripomíname, že za sen. presbyterov tento príspevok uhrádza LOS.

Tu si môžete stiahnuť pracovné materiály. Aby ste si ich mohli stiahnuť, musíte byť prihlásený. Materiály sú pridávané postupne. Žatvy je mnoho, pracovníkov málo, tak vás láskavo prosíme o trpezlivosť. 😊