Seniorálny konvent 14. 3. nebude

Drahí priatelia, bratia a sestry, 

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku, Vám oznamujeme, že plánovaný Seniorálny konvent LOS sa 14. marca 2020 konať nebude. Prosíme predsedníctva CZ, aby o tejto skutočnosti informovali svojich delegátov. Náhradný termín konania konventu Vám oznámime po upokojení situácie.