Požiar kostola v Hybiach – zbierka

Požiar kostola v Hybiach - zbierka

Požiar kostola v Hybiach - zbierka

Okrem tohto spôsobu podpory cirkevného zboru Hybe dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV schválilo dištriktuálnu oferu na obnovu požiarom zničeného chrámu. Dištriktuálna ofera sa uskutoční na hlavných službách Božích v 4. nedeľu po Zjavení dňa 29. januára 2017. Dištriktuálnu oferu je možné zasielať na účet BÚ VD: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, VS: 1701, správa pre prijímateľa: názov cirkevného zboru.