Posvätili reštaurovaný oltár

S vďačnosťou v srdciach stretli sa veriaci v 6. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 28. júla 2019 na službách Božích v modlitebni v Jakubovanoch, aby posvätili reštaurovaný neskorobarokový oltár „Ukrižovania“.

Posviacku oltára vykonal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega a to zvesťou Božieho slova z 1M 12,7.8 a modlitbou. Kázňou Božieho slova poslúžila Daniela Mikušová, farárka v Liptovskom Petre, ktorá ju založila na slove z 3J 1,4: „Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde.“ Liturgovala a domácim viery sa prihovorila sestra farárka Viera Mosná, ktorá ako farárska dcéra prežila v cirkevnom zbore svoje detstvo. Cirkevný zbor pozdravili aj seniorálny dozorca Peter Gärtner a starosta obce Jakubovany a kurátor cirkevného zboru Milan Zuzaniak.

Oltár spolu s kazateľnicou a krstiteľnicou v roku 1950 daroval cirkevný zbor v Liptovskom Petre svojej bývalej dcérocirkvi. Oltár pochádza z tolerančného kostola v Liptovskom Petre, ktorý bol posvätený 15. októbra 1784. Je dielom rezbárskeho majstra z Bieľanského. Je to umelecká ľudová práca v barokovom slohu. Uprostred oltára je obraz ukrižovaného Pána Ježiša Krista. Po stranách sú sochy apoštolov Petra a Pavla. Reštaurovaná bola podstatná časť pôvodného oltára, ktorá slúži na bohoslužobné účely. Cirkevný zbor sa bude usilovať pokračovať v reštaurátorských prácach, aby sa celý oltár aj kazateľnica s krstiteľnicou zaskveli v takej kráse, akej sa teraz teší z oltára.

Reštaurovanie oltára vykonal reštaurátor akademický sochár Bedrich Hoffstädter a reštaurovanie oltárneho obrazu previedla reštaurátorka Mgr. art. Erika Benická, ktorá zároveň reštaurovala aj reprodukciu obrazu Večere Pánovej, ktorá sa nachádza pod hlavným obrazom. Reštaurátorské práce boli prevedené vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR z projektu „Obnovme si svoj dom“. Cirkevný zbor sa podieľal na spolufinancovaní a úprave modlitebne, urobil aj novú podlahu, aby zabránil šíreniu drevokazného hmyzu.

Vítaní sú záujemcovia a milovníci duchovného umenia, ktorí si môžu pozrieť aj tento skvost – dedičstvo viery našich predkov a hľadieť na Toho, ktorý na kríži položil svoj život, aby sme my mali spasenie a večný život.

Katarína Hudáková