Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Ev. materská škola

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Magdalénka, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • vítaná je skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grant. programov.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný životopis,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1.atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • koncepčný návrh riadenia a rozvoja evanjelickej materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi na funkciu riaditeľ/ka materskej školy 
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení 
 
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 16. januára 2023 do 14.00 hod. na adresu: Seniorský úrad Liptovsko-oravského seniorátu ECAV, Hybe 122, 032 31 Hybe.
 
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ Magdalénka – neotvárať!“ Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 
V Hybiach, 29. novembra 2022
Mgr. Stanislav Grega., senior LOS ECAV                                                       Ing. Peter Gärtner, dozorca LOS ECAV