Magdalénka otvorila svoje brány

Tešíme sa, že po rokoch snaženia a otvorení brán najskôr základnej školy a neskôr aj gymnázia sa v pamätný rok 500. výročia reformácie otvorili aj brány škôlky pre najmenších – Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši. Detský smiech, detská radosť patria do nášho spoločenstva, patria do každej rodiny i do našich kostolov. Je to znak Božieho požehnania pre život súčasný i budúci. Deti získajú priestor, kde sa budú môcť rozvíjať, kde budú môcť prežívať pocit uspokojenia z hier a učenia sa. Zo srdca im chceme priať každodenné potešenie. Na nás dospelých je, aby sme ich s Božím požehnaním čo najsvedomitejšie pripravili na cestu ich budúceho života. Toho času jedna trieda, pre ktorú sme nateraz prispôsobili priestory v spomínanej časti školského klubu, by sa mala v januári, po ukončení kompletnej rekonštrukcii presťahovať tak povediac “do svojho“. A my veríme, že od ďalšieho šk. roku 2018/2019 k nej pribudne aj trieda druhá.

Liptovsko-oravský seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš týmto spôsobom rozvíja ďalej areál bývalých kasární. V roku 2015 kúpil za symbolickú cenu pôvodne administratívnu budovu, ktorá v minulosti slúžila pre potreby strednej vojenskej školy. Po ukončení jej činnosti tak vznikol v celom areáli aj dostatočný priestor pre budovanie ev. a. v. cirkevných škôl. Dnes sa tu nachádza Evanjelická spojená škola (základná škola a gymnázium). Celý komplex sa nachádza v blízkosti centra mesta a je dostupný pre automobilovú dopravu. V blízkosti sa nachádza autobusová i železničná stanica. Našim zámerom je v zakúpenej jednopodlažnej budove, nazvanej Misijné centrum Dr. M. Luthera, prioritne budovať materskú školu.

Časť budovy so samostatným vchodom sa nám ešte v roku 2015 podarilo úspešne opraviť v jej interiéri a dočasne tak mohla už od šk. roku 2015/2016 slúžiť ako školský klub detí pre evanjelickú základnú školu. Nachádzajú sa tu dve väčšie a dve menšie triedy. Nechýbajú šatne ani novovybudované sociálne zariadenia, ktoré sú zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá.

Druhá časť projektu, ktorá sa týka nášho projektu škôlky, bola dlhodobo nevyužívaná. Vzhľadom k zlému technickému stavu a nevhodnej dispozícii objektu tak bolo naším zámerom ponechať v tejto časti budovy len obvodové steny a nosné piliere. Po prístavbe nového vstupu so schodiskom a rampou pre bezbariérový prístup bude táto časť slúžiť pre dve triedy našej seniorátnej škôlky s kapacitou 40 detí. Každá trieda tu bude mať samostatné WC a umyváreň, dennú miestnosť s priestorom pre podávanie jedla a priestor na spanie. Spoločné budú priestory šatne a zázemia škôlky. Kuchynka ako výdajňa stravy bude v centre dispozície spoločná pre obidve triedy. Areál škôlky sa doplní o detské ihrisko a vďaka ďalšej už uskutočnenej symbolickej kúpe ostatných pozemkov v okolí objektu sa vytvoria aj nové spevnené plochy a to prístupové chodníky, samostatné parkovisko, ale aj nový vstup pre peších z ulice, ktorá vedie k zástavke MHD. V budove sa nachádzajú aj priestranné priestory suterénu, kde sa do budúcnosti môže uvažovať s jej ďalším využitím pre naše misijné účely. V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia hlavnej stavebnej výroby, ktorá súvisí s vybudovaním nových konštrukcií a výplní otvorov, ale aj s realizáciou a osadením nových zriaďovacích predmetov, tiež rozvodmi vykurovania, elektroinštalácie a zdravotechniky. Prevádzajú sa tu nové povrchové úpravy a tepelné izolácie. Plánovaný je nový náter strechy a oprava odkvapov. Celý areál sa zároveň oplotí.

Všetky tieto rekonštrukčné práce by sme mali ukončiť do konca roka 2017. Ich finančné krytie zabezpečia hlavne schválené zdroje z nenávratného príspevku štátu. Tešíme sa zo schválenej podpory a tiež z formovania stavby, ale hlavne sa tešíme z jej ďalšieho prospešného využitia. Spoločne sme totiž presvedčení, že dieťa je neopakovateľná bytosť, ktorá od malička vníma a cíti svoj svet. V dnešnej liberalizujúcej sa dobe je preto potrebné čoraz častejšie prízvukovať, že dieťa je v prvom rade dar Boží. Evanjelická cirkev a my v nej chceme stavať základy našej viery od tých najmenších. Naše prostredie totiž vždy zdobila kresťanská výchova a morálka. Vzdelávanie v tomto duchu sa totiž viac ako kedykoľvek predtým ukazuje ako veľmi dôležitá úloha v dnešnej multikulturálnej dobe. Práve takéto vzdelávanie sa vďaku Bohu môže teraz, od septembra tohto roku, uskutočňovať už aj v našej novootvorenej seniorátnej škôlke Magdalénka v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Peter Gärtner, seniorálny dozorca LOS ECAV