Kňazi potrebujú dobré spoločenstvo, vzdelávanie a vzťahy

Malenovice 20. – 22. marca 2017 – O to sa usilovali aj na spoločnej teologickej konferencii v susednej Českej republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. marca 2017 v Malenoviciach pod Lysou horou. Na konferencii sa stretli zástupcovia Sliezskej evanjelickej a. v. cirkvi, Evanjelickej a. v. cirkvi v Čechách, Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Českej republike, Luterská evanjelická a. v. cirkvi, Českobratskej cirkvi evanjelickej a bratia a sestry z Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Konferenciu otvoril biskup Slézskej evangelickej cirkvi Jan Wacławek. Celá konferencia sa niesla v duchu 500. výročia Reformácie. Prednášky reflektovali súčasnú situáciu a život v cirkevných zboroch. Prvý deň mal prednášku František Korečko na tému: „Vývoj osobnosti a utváranie obrazu Boha.“ Téme sa venoval viac z filozofického pohľadu a nútila poslucháčov zamýšľať sa nad tým, ako si ľudia vytvárajú predstavu o Pánu Bohu. Matej Oráč hovoril veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom o kreatívnych metódach v náboženskom vyučovaní generácie Z (alfa). Hovoril o skúsenostiach, ktoré sám získal pri vyučovaní detí v škole. Jeho téma bola aj veľmi praktická a vysvetľoval ako táto nová generácia detí premýšľa a čím ich ako farár, či učiteľ môže osloviť. Na záver dňa sme mali večerné stíšenie, ktoré si pripravil farár Evanjelickej cirkvi v Čechách Jaroslav Kratka.

Ráno začalo Biblickou prácou, ktorú si pripravil farár Michal Klus. Účastníkov konferencie rozdelil do skupín a spoločne sa zamýšľali nad veršami 1. knihy Mojžišovej 22. kapitole od 1. po 13. verš. Každý mal uviesť tri zásadné pravdy, ktoré z tohto textu vyplývajú a spoločné zamýšľanie bolo ukončené modlitbami. Roman Mazur, ktorý je farárom Českobratskej cirkvi evanjelickej prednášal na tému Misijne otvorený zbor a jeho kruhy. Zameral sa na praktickú prácu v cirkevných zboroch. Uvádzal aj príklady, ako pozývať ľudí do cirkevných zborov, a tak zaplniť prázdne lavice našich kostolov. V sekularizovanej spoločnosti v  Českej republike intenzívne zápasia a hľadajú cesty a spôsoby oslovenia ľudí stojacich mimo cirkvi. Rastislav Stanček v prednáške „Kristus na ikonách“ zasvätil poslucháčov do tajomstiev písania ikon. Vysvetlil, čo rôzne farby a symboly znamenajú a  poukázal na to, že ikony sú písaným Božím slovom.

Počas voľného popoludnia sa skupina farárov zo Slovenska rozhodla spoznať aj krásy blízkeho okolia a navštívila mesto Štramberk, ktoré je známe gotickou vežou, ktorá meria 40 m a perníkovými štramberskými ušami, ku ktorým sa viaže spomienka na víťazstvo štramberských kresťanov nad mongolskými vojskami. Z tejto veže je krásny výhľad na celé mesto a okolie.

Pred večerným programom bola prednáška seniora Vladislav Volného s názvom Sola scriptura ako hermeneutický kľúč a potencionálne jablko sváru. Počas večera zástupcovia jednotlivých cirkví predstavili život v nej a po ňom nasledovala súťaž, ktorá sa volala: „Echt Luterán.“ Všetci mali odpovedať na otázky vážne i veselé, ktoré mali aspoň vzdialený vzťah k reformácii. Víťazom sa stal ten, kto správne zodpovedal najviac otázok. „Echt Luteránom“ sa stal Vladimír Kunovský, farár z cirkevného zboru Veličná, a jeho výhrou bolo kladivo, ktorým údajne Martin Luther pribil 95-výpovedí proti odpustkom na chrámové dvere vo Wittenbergu. Bol to skutočne požehnane strávený spoločný čas.

Posledný deň rannou pobožnosťou poslúžila sestra seniorka Katarína Hudáková. Voviedla prítomných do Getsemanskej záhrady a pripomenula výzvu Pána Ježiša: „Bdejte a modlite sa!“ Po modlitebnej chvíli patrila prednášková miestnosť bratovi Pavlovi Hošekovi, ktorý je kazateľom Cirkvi bratskej v Čechách a vyučujúcim systematickej teológie na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Prahe. Hovoril o Islame a o „ohrození“ kresťanstva Islamom.

Pán Boh požehnal celý spoločne prežitý čas a veríme, že to nebolo posledné stretnutie s bratmi z Českej republiky. Už teraz je v pláne ďalšia spoločná konferencia a veríme, že Pán Boh našu spoluprácu požehná, tak ako požehnal spoločne prežitý čas v Malenoviciach a utužil vzájomné vzťahy medzi duchovnými nášho seniorátu aj bratmi a sestrami v duchovnej službe v Čechách.

Jana Ilčisková

Fotogaléria