Informácia o realizácii projektu

Ev. materská škola

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zrealizoval projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 9.11.2017 Nenávratný finančný príspevok: 253 744,55 EUR.

Začatie realizácie projektu: 7.2017 – ukončenie realizácie projektu: 2.2018.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste Liptovský Mikuláš.

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

– Aktivita 1: Zriadenie novej materskej školy – stavebné úpravy nevyužívaného objektu

– Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej materskej školy

– Aktivita 3: Zriadenie novej materskej školy – energetická hospodárnosť objektu

– Aktivita 4: Zriadenie novej materskej školy – spevnené plochy

Informacia o realizacii projektu