Informácia o realizácii projektu „Zriadenie Ev. materskej školy v L. Mikuláši“

Ev. materská škola

Informácia o realizácii projektu

Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji realizuje projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 9.11.2017 a schválená výška príspevku je 254 600,00 EUR.

Začatie realizácie projektu: 7.2017 – ukončenie realizácie projektu: 12.2017.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste Liptovský Mikuláš. Poslaním Evanjelickej materskej školy bude popri poskytovaní služieb predškolského vzdelávania tiež výchova a vzdelávanie detí v duchu kresťanskej morálky. Materská škola bude vytvárať bezpečný priestor pre deti v rodinnej vrúcnej atmosfére a bude rozvíjať osobnosť detí v spolupráci rodiny, školy a cirkvi. V meste Liptovský Mikuláš sa realizáciou projektu vytvorí prístup k efektívnej a kvalitnej službe v oblasti predprimárneho vzdelávania detí, čím sa naplnia ciele prioritnej osi 2 Integrovaného regionálneho operačného programu. Vybudovaním novej materskej školy sa rodičia budú môcť ľahšie uplatniť na trhu práce, zlepšia sa podmienky na zosúladenie ich súkromného a pracovného života, zlepší sa príjmová situácia mladých rodín. Týmto je projekt v plnom súlade s špecifickým cieľom 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Zriadenie novej materskej školy – stavebné úpravy nevyužívaného objektu

– Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej materskej školy

– Aktivita 3: Zriadenie novej materskej školy – energetická hospodárnosť objektu

– Aktivita 4: Zriadenie novej materskej školy – spevnené plochy