Deň LOS 2023

V nedeľu, 10. septembra 2023, sa v priestoroch Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš uskutočnil Deň Liptovsko-oravského seniorátu s témou V Jeho službe. Venovaný bol odkazu života a služby br. farára Michala Maderu, ktorí sa vo vojnových časoch podieľal na záchrane židovských detí.

Program pre najmenších bol v evanjelickom zborovom dome. Témou o Ester poslúžila ses. Janka Forgáčová.

Program pre dorast a mládež prebiehal v záhrade za starou farou a slovom poslúžil br. Slavomír Slávik.

V chráme Božom sa konal program pre dospelých. Otvárali ho služby Božie. Kázňou slova Božieho poslúžil br. biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Potom nasledovali tri bloky prednášky br. farára Mariána Bochničku o Michalovi Maderovi. Tie boli popretkávané slovami moderátorky ses. Zuzany Klotákovej, vystúpením violončelistky ses. Hany Kopeckej, básňou ses. Emy Korenkovej, piesňami dorastu z cirkevného zboru v Leštinách a mládeže z cirkevného zboru v Hybiach. Prítomní si mohli vypočuť svedectvo br. Pavla Perašína, rozhovor s autorkou ses. Danielou Hroncovou Faklovou a prezentáciu jej knihy Dobrí ľudia v zlých časoch, ale aj čítanie z knihy, ktorým poslúžila ses. Jana Záborská. V závere program svojou piesňou obohatili deti, dorast a mládež, ako aj duchovní, ktorí pôsobia na území nášho seniorátu. Po záverečnom požehnaní a možnosti sa občerstviť, bol v evanjelickom zborovom dome premietaný film  Záhada Trnovských.

Veríme, že stretnutie bolo pre všetkých povzbudením a obohatením.