Cirkev vo veľkomeste a na predmestí

Necelých tisíc kilometrov merala delegácia ôsmych zástupcov Liptovsko-oravského seniorátu do Štuttgartu, hlavného mesta nemeckej spolkovej republiky Baden-Württemberg. V dňoch 19. – 22. 10. 2023 sa tu konalo stretnutie zástupcov troch cirkví v rámci Trojpartnerstva: Württembergská oblasť (Bad Cannstatt), Durínska oblasť (Rudolstadt-Saalfeld) a ECAV (Liptovsko-oravský seniorát). V rámci tohto Trojpartnerstva sú udržiavané čulé priateľské kontakty (2015 Naumburg, 2016 Liptovský Trnovec, 2019 Liptovský Trnovec, 2023 Štutgart).

Stretnutia chcú byť neformálne, založené na osobných vzťahoch a priateľstvách. Nemeckí priatelia dodnes spomínajú na krásny čas, strávený v našom senioráte. Tohtoročné stretnutie sa konalo v Štutgarte v dekanáte Bad Cannstatt (slovenský ekvivalent pre dekanát je seniorát). Téma stretnutia „Cirkev vo veľkomeste a v predmestí“ predznamenala, že nás hostitelia povodia po viacerých cirkevných zboroch. Videli sme viacero chrámov Božích, kde nám domáci rozprávali, čím cirkevný zbor žije, aké má radosti i starosti. Celý čas nás sprevádzal niekdajší učiteľ a zástupca riaditeľa školy Ulrich Schlumberger,

Začali sme v centre Hospitalhof – v evanjelickom centre pre vzdelávanie, kultúru a spiritualitu. Školský dekan Uwe Böhm nás privítal v miestnom kostole a potom nás previedol celým centrom. Zaujímavosťou centra je, že pôvodne to bol kláštor. Zaviedol nás do obrovskej sály, ktorá slúži na vzdelávacie účely, konferencie, cirkevné stretnutia, ale i na koncerty a pod. Vo svojej kancelárii nám zase ukázal množstvo pomôcok, ktoré slúžia učiteľom náboženskej výchovy.

V rámci tohto centra je zriadená aj výstava Bibliorama. Ide o akúsi formu výstavy, kde človeku sprievodkyne sprítomnia desať biblických postáv, každú v určitej konkrétnej etape jej života, napr. pri dôležitom rozhodnutí, otázkach hodnôt, obáv apod. Veľmi pútavé rozprávanie sprievodkýň je podporované zážitkom. Človek tam nielen počúva, ale môže vidieť rôzne dobové predmety, môže si ich ohmatať, hrať na dobových hudobných nástrojoch, hojdať sa na lodi a vyvolať tak dojem „búrky na mori“… Bibliorama chce byť biblickou panorámou (odtiaľ pochádza názov) a určite vie priniesť zážitok človeku akejkoľvek generácie.

Navštívili sme viacero kostolov a cirkevných zborov: Stiftskirche v centre Štuttgartu, ekumenické centrum v Neugereute, Steigkirche, Somerrainkirche, Stadtkirche v Uktertürkheim, ale aj Dom diakonie, Mládežnícke centrum. Mnohé z týchto kostolov boli postavené v 60. rokoch minulého storočia, v čase kedy do Štuttgartu ako do jedného z najvýznamenšjích nemeckých priemyselných miest prichádzalo mnoho nových obyvateľov. V súčasnosti je situácia opačná a cirkevné zbory sa zmenšujú. Túto situáciu v tejto krajinskej cirkvi riešia spájaním cirkevných zborov. Aj na tieto cirkevné zbory dolieha napr. energetická kríza. Mnohé cirkevné zbory fungujú v lete vo svojom kostole, ale cez zimu sú v tzv. Winterkirche, čo bývajú iné zborové priestory, ktoré sa dajú lepšie vykúriť. Cirkev pristupuje aj k predaju cirkevných budov. Napríklad v jednom kostole nám sestra farárka hovorila o zlom stave strechy, ktorej oprava by stála 500 000,-EUR. Nakoľko cirkevný zbor má 4 kostoly, rozhodli sa tento jeden predať. Cirkevný zbor nie je schopný takýchto veľkých investícií.

Návštevy rôznych cirkevných zboroch priniesli množstvá impulzov. Ešte vzácnejšie však boli večerné chvíle, kedy sme boli všetci spolu a v družných debatách sme sa oboznamovali, čím kto žije.

V Štuttgarte sme v uliciach stretávali ľudí rôznych kultúr a náboženstiev, ktorí tu prišli v dôsledku migrácie. Táto skutočnosť nutne vytvára priestor pre ekumenickú spoluprácu, v ktorej sa pri zachovaní vlastnej identity snaží cirkev spolupracovať s inými. Evanjelická cirkev hľadá spôsob, ako pomáhať pri integrácii týchto ľudí. Robia sa spoločné programy pre kresťanov a veriacich iných náboženstiev. Napr. počas obeda v sobotu nás obsluhovala sestra, ktorá pochádzala z Iránu. Napriek tomu však téma migrácie nie je tým kľúčovým problémom, ktorý by spoločnosť alebo cirkev riešila. V popredí sú skôr ekologické témy o udržateľnosti kondície planéty, či – pravdaže – ekonomika.

V nedeľu sa v Stadtkirche konali služby Božie. Liturgoval dekan Eckart Schultz-Berg, ktorý v úvode služieb Božích vykonal aj krst dieťaťa. Príbuzný z rodiny dieťaťa sa poďakoval za krst a naučil zhromaždenie africkú pieseň. Kázala farárka z cirkevného zboru Sommerainkirche Bettina Hoy. V závere služieb Božích sa prihovorili aj účastníci stretnutia Trojpartnerstva: za dekanát Bad Canstatt Ulrich Schlumberger, za durínsku oblasť Frank Fischer, farár v Oberhaine, a za Liptovsko-oravský seniorát Vladimír Ferenčík (Liptovský Mikuláš) a Marcela Sabová (Východná).

Ako každé stretnutie, aj toto bolo vzácnym časom vzájomného spoznávania a zistenia, že všetci sme na jednej lodi. Pán Boh však túto loď pevne drží vo svojich rukách. A tak sa nebojme, verne sa plavme a držme spolu.

Vladimír Kunovský, Peter Taját