Bohatý program Czesława Bassaru u nás

Liptov a Orava 13. – 15. novembra 2017 – V novembri do Liptovsko-oravského seniorátu zavítal Czesław Bassara, riaditeľ spoločnosti Child evangelism fellowship (CEF) pre strednú a východnú Európu spolu so svojou manželkou. Absolvovali niekoľko stretnutí.

V dňoch 13. – 14. novembra sa zúčastnil zasadnutia Združenia evanjelických duchovných LOS v Párnici. Tu vykladal postupne proroka Abakuka.

14. novembra večer viedol seminár pre rodičov a učiteľov detských besiedok v Párnici pod názvom Dieťa – vec alebo boh? Pripomenul, že deti sú dôležité pre Boha, lebo on ich stvoril. Zároveň však sú hriešne. Je veľmi dôležité vnímať aj hriešnu podstatu dieťaťa, ba dokonca je veľmi dôležité, aby si aj dieťa odmalička uvedomovalo, že je hriešne.

15. novembra mal niekoľko prednášok pre Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. Témou prednášok bolo podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi a otázka: Kto je môj blížny?

15. novembra večer navštívil Liptovský Ján, kde v Kultúrnom dome sa konala Biblická hodina mužov. Prišli na ňu bratia z okolitých cirkevných zborov. Czesław Bassara vykladal List Títovi.

Peter Taját

Czesław Bassara

Narodil sa v r. 1948 v kresťanskej rodine v Brzeszczach pri Osvienčime v Poľsku. V r. 1965 prijal Pána Jeežiša za svojho Spasiteľa a v rovnakom roku začal službu medzi deťmi. Až do roku 1969 učil a pracoval v Brzeszczach a v Osvienčime. V rokoch 1969 – 1974 absolvoval štúdium teológie na Kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave. Ešte počas štúdia sa oženil v roku 1972 so svojou manželkou Helenou, s ktorou majú dve deti – Bogdana (1975) a Dorotu (1979). V roku 1975 úspešne absolvoval univerzitu vo Varšave a o rok neskôr sa zúčastnil Vzdelávacieho inštitútu pre vedúcich pracovníkov v svlužbe medzi deťmi v Kilchzimmeri vo Švajčiarsku. V rokoch 1969 – 1990 organizoval v Poľsku prácu s deťmi a mládežou a zároveň sa venoval vyučovaniu učiteľov a rodičov. Súčasne sa v rokoch 1982 – 1990 venoval zakladaniu zborov v Poľsku, učil na biblických školách a v evanjelikálnych cirkvách. Od r. 1991 do r. 2007 slúžil spoločne so svojou manželkou Helenou v pozícii riaditeľa Central evangelism fellowship (CEF) pre strednú a východnú Európu a taktiež ako člen Európskej rady CEF. V rokoch 2000 – 2006 absolvoval postgraduálne štúdium v odbore systematickej teológie na Evangelical Theological Faculteit Heverlee/leuven v Belgicku a získal titul PhD. v odbore systematickej teológie. V roku 2008 založil Medzinárodnu službu biblického vyučovania v CEF.

Zdroj: www.nedelnilisty.cz

Rozhovor s Czesławom Bassarom

Brat Bassara, povedzte nám, prosím, niečo o sebe a svojej rodine? V akej rodine ste vyrastal, kto Vám bol svedectvom o Pánovi Ježišovi?

Mal som výsadu, že som sa narodil do kresťanskej rodiny. Od začiatku som videl, čo veria a ako svoje kresťanstvo žijú. Najväčším svedectvom boli moji rodičia. Napriek náročnému povojnovému obdobiu a napriek miestu, kde sme žili (v blízkosti Oświęcimu), mi ukázali lásku, ktorú som nemohol odmietnuť.

Blížia sa vianočné sviatky – čo pre Vás znamenajú, ako ich prežívate?

Oslavujeme narodenie Ježiša v kruhu rodiny i zboru. V Poľsku máme tradíciu spoločnej večere na Štedrý večer, keď sa rozsvieti prvá hviezda 24. decembra. Čítame texty z Božieho slova, spievame koledy a predovšetkým ďakujeme Bohu, že Pán Ježiš prišiel, aby zomrel za naše hriechy.

Kým je pre Vás Pán Ježiš Kristus?

Pán Ježiš Kristus je môj Spasiteľ, ktorému môžem z Božej milosti slúžiť nesúc evanjelium v rôznych krajinách.

Dlhé roky ste sa venoval práci s deťmi – prečo je táto práca dôležitá?

Práca s deťmi je mimoriadne dôležitá, pretože detstvo je časom budovania základov. Dieťa môže pochopiť evanjelium, prijať a žiť podľa evanjelia.

Dnes vyučujete pracovníkov v cirkvi – čo je pri vyučovaní najdôležitejšie, čo im zdôrazňujete?

Najdôležitejšie je držať sa zdroja, ktorým je Písmo Sväté. Čím hlbšie ideme do Božieho Slova, tým viac ideme s evanjeliom!

V akých krajinách ste boli s vyučovaním? Môžete sa podeliť s nejakými zážitkami?

Bolo pre mňa výsadou navštíviť 84 krajín na všetkých kontinentoch. Osobitnou skúsenosťou je vždy návšteva krajín s orientáciou na moslimov. Stretol som sa s moslimami, ktorí boli veľmi otvorení pre evanjelium. Návštevy afrických krajín sú tiež cenné. Počas návštevy konferencie v Burkina Faso dosiahla teplota v tieni 53 stupňov. Tam sa pred štyrmi rokmi zrodila myšlienka o biblickom štúdiu na doma. Videl som veľkú potrebu teologickej prípravy prítomných a budúcich kresťanských učiteľov. Preto som začal písať učebnice ako „BIBLIOLÓGIA“, „Zoznám sa so Starým zákonom“ a iné, aby mali kresťanskí pracovníci dobrý základ v Božom slove.

Veľa cestujete. Koľko nocí v roku spíte vo vlastnej posteli?

Oj, to je ťažké počítať. Ale ďakujem Bohu, že mám dar spánku. Môžem spať v posteli aj bez nej. 🙂

A na záver: aký je Váš vzťah k Slovensku?

Mám na Slovensku veľa priateľov a ďakujem Bohu za ich lásku a pozvania k službe Božím Slovom. Nemôžem odmietnuť Slovákov! Som rád, že rozumiem Vašej reči, ale predovšetkým existuje medzi nami duchovná väzba. Slovensko je skvelá krajina! Môžeme sa od vás učiť pohostinnosti! Ďakujem veľmi pekne!

Váš brat v Kristovi, Czeslaw Bassara, Medzinárodná služba vyučovania Božieho Slova.

Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás. 2 Tes 3, 1