Biblická olympiáda

Liptovský Mikuláš 20. apríla 2018 – V budove Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Biblická olympiáda. Opäť boli spojené dve kolá súťaže: seniorátne kolo Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo Evanjelickej spojenej školy. Súťaže sa spolu zúčastnilo 85 žiakov v štyroch kategóriách od tretieho ročníka na záklanej škole až po strednú školu. V tomto roku sa témy biblickej olympiády zamerali v Starej zmluve na Mojžiša a putovanie Izraelcov do zasľúbenej krajiny a v Novej zmluve na Ježišovu cestu na kríž.

Biblická olympiáda je predmetová súťaž vyučovacieho predmetu náboženská výchova evanjelická. Koná sa v troch kolách: triedne kolo, seniorátne, resp. školské kolo a celoslovenské kolo. Na celoslovenské kolo postupujú za kaž­dý seniorát súťažiaci z prvých miest. Celoslovensko kolo sa v tomto roku uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

-pt-

Výsledková listina – Liptovsko-oravský seniorát 2018

Výsledková listina – Evanjelická spojená škola 2018