Odhalili prvý Pamätník reformácie

Partizánska Ľupča 23. apríla 2017 – V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej Ľupči odhalený prvý Pamätník reformácie. Ďalšie dva pamätníky majú byť v Hybiach a Dolnom Kubíne.

Na pamätník sa skladali evanjelici zo všetkých zborov Liptovsko-oravského seniorátu tri roky. Okrem Martina Luthera je na ňom zobrazený Štefan Illesházy, uhorský palatín a liptovský a trenčiansky župan, mecén a obranca evanjelictva, a Štefan Spettinger, posol a zvestovateľ reformácie, slova Božieho kazateľ nemecko-ľupčiansky (do roku 1947 sa Partizánska Ľupča volala Nemecká Ľupča). Na pamätníku je vyrytý výrok Ježiša Krista z Jánovho evanjelia: Ja som cesta i pravda i život. (Ján 14, 6) Autorom architektonickej časti pamätníka je Ing. arch. Ondrej Mrlian, autorom reliéfov je akad. sochár doc. Peter Gáspar a autorom textov PhDr. Karol Dzuriak.

To, že prvý Pamätník reformácie odhalili v Partizánskej Ľupči, nebola náhoda. Cirkevný zbor v tomto kráľovskom meste vznikol už v roku 1525 a ako prvé mesto v Liptove a širokom okolí prijalo Lutherovu reformáciu. Ľupču založili v 13. storočí nemeckí kolonisti, ktorí udržiavali styky so svojou starou vlasťou a pravdepodobne odtiaľ priniesli aj Lutherove reformačné myšlienky.

V Partizánskej Ľupči už stáročia dodržiavajú zvyk, ktorý nemajú nikde inde na Slovensku. Na Pamiatku reformácie 31. októbra zvonia ráno od 5. do 6. kostolné zvony, evanjelici v oknách svojich domov zapaľujú sviece, modlia sa a spievajú nábožné piesne. Tak si pripomínajú začiatok reformácie, ktorá priniesla svetlo do tmy.

Kazateľom na službách Božích pred odhalením pamätníka bol Marián Čop, superintendent Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike, farár v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v Prahe. Okrem iného povedal, že jeho prvou cirkevníčkou v Prahe bola Janka Stodolová práve z Partizánskej Ľupče, ktorá sa do Prahy presťahovala a teraz nechala pozdravovať svojich rodákov.

Veriacim sa prihovorila i seniorka LOS Katarína Hudáková. Svoj príhovor založila na slovách z Jánovho evanjelia: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Zdôraznila, že „nebeský Otec nás miluje a chce nás formovať ako Boží ľud, ktorý vyznáva tie pravé hodnoty − porozumenie, odpustenie, a predovšetkým lásku. No badáme to aj my, slovenskí evanjelici, že sa od Neho vzďaľujeme. Celá spoločnosť bolestí, lebo nekráča k Pánu Bohu, ale preč od Neho, a nechce si to priznať. Sedíme v čakárňach u psychológov, berieme lieky na upokojenie, hľadáme nové vzťahy aj nové vzrušenie. Len si nevieme a nechceme priznať svoju vieru. Svoju úbohosť bez Neho, bez Božej lásky“. Pripomenula, že jediná cesta k nebeskému Otcovi a spaseniu vedie cez Ježiša Krista, „ktorého zasiahla ľudská zloba, nenávisť, bič i klinec. Pre nás. Ale vstal z mŕtvych a ukázal nám cestu, ktorou máme kráčať“. Vyzvala, aby sme sa neprispôsobovali morálke tohto sveta, vrátili sa ku Kristovi a dôverovali Mu ako reformátor Martin Luther a všetci jeho nasledovníci.

Beáta Chrenková

Pamätné medaily k 500. výročiu reformácie

Predsedníctvo cirkvi v Partizánskej Ľupči odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie osobnostiam, ktoré predstavil riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský. Toto sú ocenené osobnosti:

Za samosprávu

 • Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok a podpredseda ŽSK
 • Ján Blcháč, primátor mesta Liptovsý Mikuláš a poslanec ŽSK
 • Igor Čombor, primátor mesta Ružomberok
 • Ľubomír Frič, starosta obce Partizánska Ľupča

Za zahraničných hostí

 • Frank Fischer, ev. a. v. farár z Nemecka
 • Marek Londzin, ev. a. v. farár z Poľska

Za ordinovaných

 • Ľudmila Hudáková, ev. a. v. farárka vo výslužbe
 • Rastislav Stanček, ev. a. v. farár
 • Katarína Hudáková, ev. a. v. farárka – seniorka
 • Viera Fašková, diakonisa

Za neordinovaných

 • Ján Paciga, bývalý dištriktuálny dozorca VD
 • Ján Dudáš, zástupca seniorálneho dozorcu LOS a dozorca CZ Veličná
 • Daniela Fiačanová, historička, publicistka, presbyterka CZ Svätý Kríž-Lazisko, cirkevná archivárka, podpredsedníčka Spolku M. Rázusa a správkyňa Knižnice M. Rázusa
 • Darina Dudášová, bývala kantorka CZ Veličná
 • Ľudevít Teniak
 • Vladimír Janíček
 • Milan Tutura
 • Mária šimovičová
 • Ján Šuchtár
 • Ivan Záskalický
 • Ľubomír Tomčík

Fotogaléria – služby Božie
Fotogaléria – odhalenie pamätníka
Fotogaléria – obedný program
Fotogaléria – výstavy
Fotogaléria – program pre deti
Fotogaléria – slávnostná akadémia
Fotogaléria – po akadémii