100. výročie založenia sirotinca Bethánia

Liptovský Mikuláš 5. novembra 2017 – Pred 100 rokmi, 14. novembra 1917 pri príležitosti 400. výročia reformácie a 50. výročia založenia spolku Dobrodej bol v Liptovskom Mikuláši slávnostne otvorený sirotinec v budove Bethánia. Vo vojnových časoch minulého storočia v ňom našlo strechu nad hlavou množstvo detí, ku ktorým patrilo aj 26 židovských detí, ktoré ukrýval a krstil vtedajší farár Vladimír Kuna, za čo mu bola udelená významná izraelská cena Spravodlivý medzi národmi. Túto významnú udalosť si veriaci pripomenuli dňa 5. novembra 2017 na nedeľných službách Božích. S úctou si pripomínali veľkú túžbu a odhodlanie pomáhať tým, ktorí to najviac potrebovali.

V rámci programu služieb Božích vystúpili s divadelným predstavím deti z detskej besiedky a deti z divadelného krúžku pod vedením PhDr. Evy Štofčíkovej, odbornej metodičky pre umelecký prednes z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. Scénka stvárňujúca prostredie sirotinca a silné životné príbehy detí hlboko pôsobila na nás všetkých. Nech nám je inšpiráciou pre vzájomnú pomoc blízkym, slabším.

Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Hudobným prednesom obohatila služby Božie hrou na priečnu flautu absolventka banskobystrického konzervatória Lucia Bencúrová s klavírnym doprovodom pedagogičky Základnej umeleckej školy J.L. Bellu Andrey Gärtnerovej.

Slávnosť pokračovala spoločným presunom z kostola do areálu niekdajšieho sirotinca. Po príhovoroch a básni v podaní Anny Kráľovej nasledovalo odhalenie tabule, ktorá nám bude deň čo deň pripomínať históriu a účel budovy, ktorá stojí dodnes. Záverom slávnostného dopoludnia bol spoločný obed v jedálni bývalého sirotinca. Jedlom sa chceli prinavrátiť do rokov opatery, záchrany, odvahy a lásky.

Veronika Motýľová

Zdroj: www.ecavlm.sk